Terminarz i zasady rekrutacji
do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Elblągu na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi we wszystkich elbląskich liceach ogólnokształcących Zasadami rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023”  drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

Dokumentację rekrutacyjną (podpisany wniosek wydrukowany ze strony https://www.eped.pl; kopie i oryginały świadectw i zaświadczeń) należy dostarczyć jedynie do szkoły pierwszego wyboru.

Językiem obcym, który jest językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym jest język angielski.

Lp.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wniosku o przyjecie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

z wyłączeniem oddziału dwujęzycznego

16 maja 2022 r.

(poniedziałek) –

 21 czerwca 2022 r.

(wtorek) do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku o przyjecie do oddziału dwujęzycznego (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

 

16 maja 2022 r.

(poniedziałek) –

31 maja 2022 r.

(wtorek) do godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

I termin

7 czerwca 2022 r.

(wtorek) godz. 13:30

II termin

14 czerwca 2022 r.

(wtorek) godz. 13:30

4.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

I termin

do 10 czerwca 2022 r.

II termin

do 17 czerwca 2022 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

24 czerwca 2022 r.

(piątek) -

13 lipca 2022 r.

(środa)

do godz. 12.00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.

(środa)

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 19 lipca 2022 r.

(wtorek)

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

20 lipca 2022 r.

(środa)

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej).

24 lipca 2022 r.

(piątek) –

22 lipca 2022 r.

(piątek) do godz. 15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do  II LO w Elblągu

25 lipca 2022 r.

(poniedziałek)

do godz. 14.00

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 28 lipca 2022 r.

(czwartek)

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Rozpatrzenie przez dyrektor szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Terminy rekrutacji są zgodne z harmonogramem ustalonym Zarządzeniem nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Matura za:


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki