Informacja na temat zasad udzielania pomocy uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2024

Informuję, że w roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj więcej...

Fundacja Sympatyków II LO założona przez naszego absolwenta Pawła Gliniewicza ufundowała stypendia dla utalentowanych uczniów naszej szkoły. W tym roku szkolnym kapituła przyzna:

- 8 stypendiów naukowych

- 1 stypendium sportowe

- 1 stypendium w kategorii inne (osiągnięcia artystyczne lub działalność społeczna).

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie oraz tegoroczni absolwenci naszej szkoły na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym składania wniosku.

Czytaj więcej...

Informuję, że w terminie do 15 września 2023r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2023/2024  dla uczniów  zamieszkałych wraz z rodzicem (opiekunem prawnym/tymczasowym) na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2023r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku. Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+

Pomoc materialna dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Na mocy regulacji art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflikte zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającmu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny, mgą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach okreslonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia uzaleznionego od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu dla rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski.

 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 roku.

 

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga,sekretariacie szkoły lub ze strony www.eped.pl. moduł Stypendia.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny -  gabinet 16B

Informacja na temat zasad udzielania pomocy uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023

Informuję, że w roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2023 r. poz. 810), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.­ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

 

Wniosek należy złożyć do dnia 07.09.2023 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2023/2024.

Czytaj więcej...

Fundacja Sympatyków II LO założona przez naszego absolwenta Pawła Gliniewicza ufundowała stypendia dla utalentowanych uczniów naszej szkoły. W tym roku szkolnym kapituła przyzna:

- 8 stypendiów naukowych

- 1 stypendium sportowe

- 1 stypendium w kategorii inne (osiągnięcia artystyczne lub działalność społeczna).

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie oraz tegoroczni absolwenci naszej szkoły na podstawie osiągnięć uzyskanych w roku szkolnym składania wniosku.

Czytaj więcej...

 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym. Problem dotyczy zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.  Już przed pandemią, szacowano, że jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dostępność do usług na rzecz zdrowia psychicznego jest nadal niewystarczające, znacznie niższa od tego, co jest potrzebne.

 Osoby, które cierpią na choroby psychiczne, muszą zdawać sobie sprawę, że ich problemy nie są powodem do wstydu. Są to schorzenia, jak każde inne – również wymagają odpowiedniego leczenia. Szukanie pomocy to nie wstyd a forma dbania o samego siebie i swoje zdrowie.

 Ze względu na to, że zaburzenia psychiczne często budzą skrajne emocje, a ludzie, którzy na nie cierpią, spotykają się z niezrozumieniem – ważne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa.  Dlatego celami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego są:

- profilaktyka zaburzeń psychicznych,

- zapewnienie pomocy osobom zmagającym się z chorobami psychicznymi,

- akcje na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących,

- edukacja dotycząca rodzajów i objawów zaburzeń psychicznych,

- edukacja dotycząca sposobów radzenia sobie ze stresem i presją społeczną.

 W naszym otoczeniu znajduje się wiele osób, które zmaga się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Najprostszym sposobem, aby im pomóc, jest okazanie wsparcia i zrozumienia. Są to ludzie, którzy potrzebują bliskości i normalnych reakcji drugiego człowieka. Często wystarczy rozmowa. Nie można jednak naciskać, narzucać się i bagatelizować cudzych uczuć.

Formą wsparcia jest również zaproponowanie profesjonalnej pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej. Wśród wielu osób budzi do dyskomfort. Jednak warto je wspierać w tej decyzji, ponieważ często jest to jedyna droga, aby poczuć się lepiej.

Aby dbać o swoje zdrowie psychiczne, nie trzeba podejmować wielkich działań. Ważne są:

-odpoczynek i wystarczająca ilość snu,

-otaczanie się ludźmi wzbudzającymi pozytywne emocje i wspierającymi nas,

-akceptacja swoich myśli i emocji,

-danie sobie pozwolenia na odczuwanie różnych emocji (nie tylko tych pozytywnych),

-szukanie źródła negatywnych emocji i dążenie do zmiany,

-nauczenie się technik radzenia sobie ze stresem,

-nauczenie się mówienia o swoich uczuciach,

-nauczenie się asertywności,

-znalezienie pasji lub wyrobienie w sobie nawyku (np. codziennych spacerów),

-poświęcanie 15 minut dziennie na relaksację,

-przestanie porównywania się z innymi,

-nauczenie się proszenia o pomoc,

-nauczenie się odpuszczać.

Miejsca wsparcia:

 • Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116-123
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA: 22-484-88-01
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116-111
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800-120-002
 • Infolinia Anonimowych Alkoholików: 801-033-242
 • Bezpłatna Linia Wsparcia dla Osób po Stracie Bliskich Fundacji Nagle Sami: 800-108-108
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Elblągu tel. 55 6258230
 • NZOZ Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN „Dom Zacheusza” tel. 55 6496949

Proponuję zapoznać się z poradnikiem dla rodziców „Zdrowie psychiczne młodzieży”.

pedagog

Alicja Dobrzycka

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami w dniu 8.09.2022r.(czwartek)

według harmonogramu:

 

Godz. 16.00 klasy I: spotkanie w sali gimnastycznej (balon) z dyrekcją szkoły, wychowawcami, pedagogiem, pielęgniarką szkolną,

o 16.30 spotkania w salach:

1 a – wych. D. Fabiańska – s.25

1 b – wych. K. Ładna – s. 29

1 c – wych. A. Krupa – s. 27

1 d – wych. A. Małek – s. 32

1 e – wych. E. Sienkiewicz – s. 01

1 f – wych. I. Traczewska-Kubiak – s. 36

1 g – wych. I. Studzińska – s. 11

Czytaj więcej...

Informuję, że w terminie od 1 września 2022r. do 15 września 2022r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2022/2023  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2022r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Pomoc materialna dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Na mocy regulacji art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflikte zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającmu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny, mgą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach okreslonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia uzaleznionego od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu dla rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski.

 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 roku.

 

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga,sekretariacie szkoły lub ze strony www.eped.pl. moduł Stypendia.

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny -  gabinet 16B

Informacja na temat zasad udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2022

Informuję, że w roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2019 r. poz 2407 z późn. zm.), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.­ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 poz. 2187).

 

Wniosek należy złożyć do dnia 07.09.2022 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2022/2023.

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice

Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.

Skala zjawiska

Młodym ludziom trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez internetu. Około 30% nastolatków pozostaje online cały czas niezależnie od miejsca pobytu, a 93,4% codziennie korzysta z internetu w domu (badania Nastolatki 3.0 – NASK, 2016).

Jak wynika ze statystyk internetowych, ogółem niemal jedna trzecia (32%) polskich dzieci w wieku 7–18 lat miała kontakt z erotyką i pornografią w Internecie. Starsza młodzież miała styczność z takimi materiałami częściej, ale nawet w przypadku dzieci w wieku 7–12 lat było to 27% (Megapanel PBI dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 2015).

Jednocześnie aż 23% rodziców w ogóle nie rozmawiało z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, a spośród tych, którzy to robili, tylko połowa poruszała temat niebezpiecznych treści (Orange, 2016).

Odnośnik do serwisu kampanii: http://www.dzieckowsieci.pl/


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

 • PG
 • UG
 • WSBG
 • PWSZ
 • EUH-E

Linki