TERMINARZ REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Elblągu na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

Językiem obcym, który jest językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym jest język angielski.

Lp.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna) z wyłączeniem oddziałów dwujęzycznych.

17 maja 2021r. (poniedziałek) –

21 czerwca 2021r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie

do oddziału dwujęzycznego.

17 maja 2021 r. (poniedziałek) –

31 maja 2021r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

25 czerwca 2021r. (piątek) -

14 lipca 2021r. (poniedziałek)

do godz. 15.00

4.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

I termin - 8 czerwca 2021r. (wtorek) godz. 13:30

II termin - 28 czerwca 2021r. (poniedziałek) godz. 10:00

5.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

I termin - do 17 czerwca 2021r.;

II termin - do 9 lipca 2021r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

22 lipca 2021r. (czwartek)

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

23 lipca 2021r. (piątek) –

30 lipca 2021r. do godz. 15.00

(piątek)

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do II LO w Elblągu

2 sierpnia 2021r. (poniedziałek)

do godz. 14.00

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021r.

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Terminy rekrutacji są zgodne z terminami ustalonymi i ogłoszonymi przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022 na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

angielska polkaKlasa dwujęzyczna. Nie taki diabeł straszny jak go malują. Co dwujęzyczność oznacza w praktyce? Wcale nie to, że musisz już na starcie być biegły w języku angielskim jak sama królowa Elżbieta II. Na początek wystarczy, że umiesz się komunikować. Lekcje języka angielskiego mają Cię dopiero przygotować do matury na poziomie dwujęzycznym, której wcale nie musisz wybrać. Zerknij, co Twoi starsi koledzy mają na ten temat do powiedzenia.

 

Marta Kuchnicka z klasy 1d mówi, że najważniejsze w nauce języka obcego jest obcowanie z nim, słuchanie oraz prowadzenie rozmów. Klasa o profilu dwujęzycznym to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą pozbyć się bariery językowej. Lekcje w języku angielskim oprócz merytorycznej wiedzy z zakresu historii, WOS-u, czy geografii, niosą ze sobą również wzbogacenie słownictwa. I to wszystko w przyjaznej atmosferze.

Czytaj więcej...

Test kompetencji językowych w terminie 25.06.2020r. odbędzie się o godz. 10.00 (gabinet będzie podany przy wejściu do szkoły).

Prosimy o przyjście na egzamin ze swoimi przyborami do pisania, w maseczkach ochronnych oraz rękawicach jednorazowych.

W dniu tym DOSTARCZAMY WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY W FORMIE PAPIEROWEJ podpisane we wskazanych miejscach przez kandydata i rodziców.

TERMINARZ REKRUTACJI

do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Elblągu na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez stronę: https://www.eped.pl

UWAGA: Wnioski do szkoły składamy elektronicznie, natomiast wersję papierową wniosku należy złożyć w czasie uzupełniania wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej tj. w dniach 26.06-.10.07.2020r. (dotyczy również klasy dwujęzycznej).

 

Lp.

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) –

do 10 lipca 2020 r. (piątek)

2.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w II LO w Elblągu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) –

do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 (poniedziałek)

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r. (piątek) –

10 lipca 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu sprawdzianu kompetencji językowych

do 12 czerwca 2020 r.

3.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

I TERMIN
25 czerwca 2020r.

II TERMIN
08 lipca 2020r.

4.

dotyczy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu kompetencji językowych

I TERMIN
do 9 lipca 2020 r.

II TERMIN
do
31 lipca 2020 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do II LO w Elblągu

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje

od 31 lipca 2020r. (piątek)
do 4 sierpnia 2020r. (wtorek) godz. 15.00

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 4 sierpnia 2020r. (wtorek)

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO w Elblągu i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020r. (wtorek)

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do II LO w Elblągu.

do 12 sierpnia 2020 r.

(środa)

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w II LO w Elblągu, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęciu do II LO).

od 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) –

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 (wtorek)

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do II LO w Elblągu

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 (środa)

 

Terminy czynności w postępowaniu do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu na rok szkolny 2020/2021 są zgodne z Terminami postępowania rekrutacyjnego, a także terminami składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych,
o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 ogłoszonymi na podstawie § 11b ust. 2
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm)

*Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

II LO to więcej niż szkoła...

Wiedzą to byli uczniowie, obecni uczniowie i doświadczą tego przyszli nasi uczniowie. 

Wszystkich ósmoklasistów, którzy chcą dołączyć do grona Jagiellończyka serdecznie zachęcamy do wyboru naszej szkoły. 

Sami się przekonajcie,  że II LO, to więcej niż szkoła!

20200516 Promocja 1

20200516 Promocja 2

Uwaga kandydaci do klasy dwujęzycznej, którzy nie przystąpili do testu kompetencji językowych w pierwszym terminie!

 

Drugi termin testu językowego został wyznaczony na piątek tj. 8 czerwca 2018r. o godz. 13.30. Test odbędzie się w gabinecie 35 (III piętro).

Powodzenia!

Drogi Gimnazjalisto

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w klasie dwujęzycznej, informujemy, że sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 29 maja 2018r. o godz. 13.30 w auli szkolnej.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!


Wakacje za:

 

 

Szkoła w chmurze Microsoft

unia europejska

Nagrody

Uczelnie

  • PG
  • UG
  • WSBG
  • PWSZ
  • EUH-E

Linki